"SAMEN JEZELF ZIJN IN BETEKOM!"

Sjib > middenschool/bovenbouw > opvoedingsproject

OPVOEDINGSPROJECT

 

ONZE ALGEMENE VISIE

Wij willen elke leerling erkennen als een uniek persoon, die binnen de normen van het fatsoen en de discipline zichzelf mag zijn. Een leerling is bij ons geen nummer. Integendeel, wij erkennen dat elke leerling specifieke mogelijkheden heeft. De school wil de leerling maximale kansen bieden om zijn mogelijk­heden te ontplooien. Wij trachten dit te bereiken door zoveel mogelijk verschillende werkvormen en werkmethodes te gebruiken bij het onderricht.

 

De ons toevertrouwde jongeren willen wij zo goed mogelijk helpen bij hun integrale persoonlijkheidsvorming, zodat zij op het einde van hun secundair onderwijs voldoende zelfstandigheid qua leren en leven verworven hebben om voortgezet onderwijs met succes aan te vatten.

RUIME VERSTANDELIJKE EN CULTURELE VORMING

Daartoe willen wij in eerste instantie de leerlingen een stevige basisvorming meegeven, bestaande uit algemene-kennisinhouden en fundamentele vaardigheden en technieken. Door bewust ruime aandacht te schenken aan leer- en werkmethodes en door de leerstof zo te bewerken dat zij een middel wordt om (denk)-methodes aan te leren, willen wij erin slagen zowel “verstandsvormend” als “verstandsvullend” onderwijs te geven.

 

De school maakt deel uit van onze steeds evoluerende maatschappij en cultuur. Wij zullen de leerlingen op een directe wijze kennis laten maken met de caleidoscopische aspecten van de hedendaagse maatschappij en cultuur. Zo worden film, toneel en literatuur aangeboden, besproken en beoordeeld. Wij zullen in die verscheidenheid van de communicatiemedia op zoek gaan naar een ordening en een waardeoordeel.

 

Wij willen op het einde van het secundair onderwijs onze leerlingen tot kritische jong-volwassenen gemaakt hebben, met een geoefend verstand, met inzicht in het leven (hun toekomst), met smaak voor het schone en waardevolle.

 

GODSDIENSTIGE VORMING

Als christelijke school willen wij specifieke evangelische waarden in praktijk brengen.

 

Spontane hartelijkheid en warme leerlingvriendelijkheid, gesteund op eerlijkheid en genegenheid, zijn eigenschappen die in onze school geen ijdele woorden zijn. Wij hopen dat ons voorleven van deze waarden, ze ook voor de leerlingen aantrekkelijk maakt.

 

De grote kerkelijke feesten en andere feestelijke momenten in het schooljaar willen wij met verzorgde vieringen kleur geven. Wij hechten ook veel belang aan het sociaal voelen, en nodigen de leerlingen uit tot daadwerkelijke, onbaatzuchtige inzet voor minderbedeelden.

 

SOCIALE EN RELATIONELE VORMING

De mens is een sociaal wezen. Hij kan niet ‘alleen’ leven, hij kan niet ‘alleen’ gelukkig zijn. Maar samenleven is niet altijd makkelijk. Het is van groot belang dat men met elkaar ‘leert’ leven en werken, dat men zich ook voor elkaar leert inzetten en voor elkaar verantwoordelijkheid leert opnemen.

 

Het schoolleven biedt daartoe veel kansen. Wij willen onze leerlingen de meerwaarden van samenwerking, van overleg, van sociaal meevoelen en van sociaal handelen aanleren.

 

Wij willen hen leren dat zij medeverantwoordelijk zijn voor het geluk en het welzijn van de andere(n). Daartoe bestrijden wij alle vormen van pesterijen, racisme en uitsluiting.

 

Wij willen de leerlingen ook een inzicht geven in de ontwikkeling van hun eigen gevoels­wereld en die van leeftijdsgenoten.

 

Wij willen hen weerbaar maken tegen verslaving, uitbuiting of misbruik en hen mondig maken om op te komen voor hun eigen waardigheid.

 

KARAKTERVORMING

Wij willen zorgen voor een eigentijdse opvoeding in een christelijke geest.

 

Bij de opvoeding in familiekring of in de schoolgemeenschap komen heel wat regels (geboden en verboden) en afspraken te pas. Zij zijn er nodig om ieders rechten en plichten te verdelen en kenbaar te maken. Deze rechten en plichten blijven niet onveranderlijk dezelfde. Zij zijn o.a. zeer leeftijdsgebonden.

 

Wij willen uiteindelijk jonge mensen leren in vrijheid hun verantwoordelijkheid op te nemen tegenover zichzelf, tegenover het milieu waarin zij leven en tegenover de samenle­ving waarvan ze deel uitmaken. Dat houdt in dat ze vanuit eigen inzicht verantwoorde beslissingen kunnen, durven en mogen nemen. Dat sluit ook in dat ze als individu hun plaats in de gemeenschap kennen, dat ze kleine, individuele belangen ondergeschikt kunnen maken aan gerechtvaardigde, algemene belangen van de gemeenschap, niet met de bedoeling die maatschappij te bestendigen, maar wel ze te verbeteren. De school wil dan ook als gemeenschap een afspiegeling van een goede samenleving zijn. Zij zal al haar participanten aanzetten het beste van zichzelf te geven voor de schoolge­meenschap. Zij zal openstaan voor creatieve, zinvolle initiatieven. Zij zal op iedereen een beroep doen om bij te dragen tot de goede werking van de school. Het is duidelijk dat hier waarden aan bod komen als ondernemingszin, wederzijds vertrouwen en geloof in ieders goede bedoeling, openheid en spontaniteit.

SAMEN zich hiervoor inzetten resulteert in een school waar men niet alleen ‘goed leert’, maar ook leert een ‘goed mens zijn’.

 

"DE LEERKRACHTEN EN DIRECTIE VAN SJIB STAAN KLAAR VOOR JOU!"

>