"SJIB, EEN GROENE, SPORTIEVE SCHOOL"

Sjib > middenschool > visie

VISIE OP SAMEN LEREN, LEVEN EN KIEZEN

 

De overgang van de lagere school naar het secundair onderwijs is een hele stap voor een 12- jarige leerling. Voor de eerste keer moeten zij iets verder in de toekomst kijken en moeten ze beginnen keuzes te maken voor de rest van hun schoolcarrière.

 

In het eerste jaar opteren we ervoor om de basisvorming zo breed mogelijk te houden. Leerlingen moeten eigenlijk alleen maar beslissen of ze al dan niet Latijn willen volgen.

 

In het tweede jaar krijgen zij dan de kans om via de basisopties reeds te ‘proeven’ van een aantal studierichtingen uit de tweede graad. In onze school kunnen de leerlingen in het tweede jaar kiezen tussen 5 basisopties, nl. Klassieke talen, Economie en organisatie, Moderne talen en wetenschappen, STEM, Maatschappij en welzijn.

EEN BREDE GEMEENSCHAPPELIJKE VORMING

Een belangrijk pakket van het lessenrooster is dus nog gemeenschappelijk. Hierdoor kunnen we alle leerlingen in de middenschool een brede harmonische vorming waarborgen. Na de eerste graad moeten wij elke leerling op basis van zijn persoonlijke aanleg en interesse naar de onderwijsvorm en studierichting van de tweede graad kunnen oriënteren waar hij/zij het beste thuishoort. Om hen hierbij te helpen zijn er verschillende begeleidingsstructuren ontwikkeld.

 

 

ONS OPVOEDINGSPROJECT

We geven onze leerlingen de kans kennis te maken met verschillende aspecten van onze cultuur en zo een geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes te verwerven. Deze brede vorming hebben ze nodig om in onze multiculturele samenleving van vandaag te functioneren én eraan te participeren.

 

Onze school wordt gekenmerkt door een gemoedelijke, warme en familiale sfeer. In onze school kent iedereen nog steeds iedereen. Wij slagen er dan ook nog in om de oorspronkelijke bekommernis van de Zusters van Maria waar te maken, nl. aandacht te hebben voor elke leerling.

 

Een leerling is bij ons geen nummer. Integendeel, wij erkennen dat elke leerling specifieke mogelijkheden heeft. De school wil de leerling maximale kansen bieden om zijn mogelijk- heden te ontplooien.

 

Zo laten we onze leerlingen proeven van vormen van film, muziek, theater en literatuur.

 

Als christelijke school willen wij specifieke evangelische waarden in praktijk brengen. Feestelijke en/of belangrijke momenten in het schooljaar willen wij met sfeervolle bezinningsmomenten kleur geven. De werkgroep pastoraal speelt hierin een cruciale rol.

 

Het is van groot belang dat men met elkaar ‘leert’ leven en werken, dat men zich ook voor elkaar leert inzetten en voor elkaar verantwoordelijkheid leert opnemen.

 

Het schoolleven biedt daartoe veel kansen. Wij willen onze leerlingen de meerwaarden van samenwerking, van overleg en van sociaal meevoelen aanleren.

 

Wij willen hen leren dat zij medeverantwoordelijk zijn voor het geluk en het welzijn van de andere(n). Daartoe bestrijden wij alle vormen van pesterijen, racisme en uitsluiting. De eerstejaars werken rond het thema pesten en krijgen begin schooljaar ook een toneelvoorstelling mét nabespreking rond dit thema.

 

Wij willen uiteindelijk jonge mensen leren in vrijheid hun verantwoordelijkheid op te nemen tegenover zichzelf, tegenover het milieu waarin zij leven en tegenover de samenleving waarvan ze deel uitmaken.

 

De school wil dan ook als gemeenschap een afspiegeling van een goede samenleving zijn. Zij zal al haar participanten aanzetten het beste van zichzelf te geven voor de schoolgemeenschap. Zij zal openstaan voor creatieve, zinvolle initiatieven. Het is duidelijk dat hier waarden aan bod komen als ondernemingszin, wederzijds vertrouwen en geloof in ieders goede bedoeling, openheid en spontaniteit.

 

EEN VEILIGE PLEK

De speelplaats van de middenschool ligt aan de straatzijde en is exclusief het terrein van onze 12- en 13-jarigen. In de ‘betere’ weermaanden mogen de leerlingen ’s middags op het grasveld achter het gebouw waar er nog meer ruimte is. Leerlingen kunnen bij regenweer altijd onder het afdak of in de overdekte ruimte binnen zitten. De klaslokalen beschikken allemaal over nieuw meubilair en in elk klaslokaal is een grote kast voorzien waar leerlingen materiaal kunnen in opbergen. Op deze manier proberen we o.a. het probleem van de zware boekentassen aan te pakken. Orde en netheid is erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar een ‘propere’ school te zijn én te blijven.

 

SMARTSCHOOL

We werken met het elektronisch leerplatform Smartschool. Dit vergemakkelijkt de communicatie tussen leerlingen en leerkrachten. Zo kunnen leerlingen via deze elektronische leeromgeving taken doorsturen. Leerkrachten kunnen oefeningen op het net zetten en de leerlingen kunnen die daar maken.

 

DE PROJECTEN

Naast de gewone lessen hebben we natuurlijk ook een grote waaier aan projecten. Sommige lopen gespreid over enkele weken zoals de vastenactie waarbij onze leerlingen geld inzamelen voor kansarme kinderen. We werken ook met een jaarthema waar we allerlei activiteiten in kaderen.

Jaarlijks hebben we ook een gevarieerde projectdag (de ‘Dag van de middenschool’) waarbij gewerkt wordt rond belangrijke thema’s zoals milieu, gezondheid, burgerzin,…

 

GROENE SCHOOL

Wij zijn een groene school. Dit betekent dat wij veel aandacht schenken aan ons leefmilieu. Wij behaalden reeds drie groene logo’s alsook vier felbegeerde groene vlaggen! Er is een uitstekend werkende MOS-groep actief op de middenschool. Deze bestaat zowel uit leerkrachten als leerlingen en organiseert tal van acties en activiteiten.

 

ACTIVITEITEN

We gaan tijdens het schooljaar een aantal keren samen op studieuitstap. In het kader van de lessen aardrijkskunde en geschiedenis bezoeken de eerstejaars Brussel. Onze tweedejaars bezoeken ook Brussel in het kader van de les geschiedenis. De tweedejaars gaan ook nog op educatieve uitstap naar Luik en de grensstreek. Tweejaarlijks gaan we met de ganse middenschool op driedaagse. We doen drie dagen tal van leuke activiteiten in het kader van o.a. teambuilding en verbondenheid.

We maken er een erezaak van om voor één uitstap per jaar de bus aan de kant te laten en resoluut voor een verplaatsing met de fiets te kiezen.

 

Als school vinden wij de uitspraak “Een gezonde geest in een gezond lichaam” uiteraard een meer dan ware uitspraak. Naast de traditionele sportdag (eerste trimester) wordt er middagsport georganiseerd voor de leerlingen. Voetbal, netbal en basketbal zijn mogelijkheden. Daarnaast proberen we constant aandacht te hebben voor het aspect gezondheid. Er is de wekelijkse fruitbedeling én soep tijdens de wintermaanden.

 

SOCIALE VAARDIGHEDEN

Voor pubers is het heel belangrijk dat hun zelfvertrouwen groeit, dat ze een positief zelfbeeld hebben, dat ze zich goed voelen in hun klasgroep. Op het einde van het schooljaar kunnen alle creatievelingen hun talenten tonen tijdens de tweejaarlijkse Sjibshow. Dans, turnen, theater, muziek,… alles kan aan bod komen.

 

LEREN LEREN

Leren is meer en meer een actief en constructief proces. De nadruk moet meer liggen op productieve dan op reproductieve vaardigheden. Het korte-termijnleren moet plaats maken voor beklijvend leren. Leerlingen moeten stilaan uitgenodigd worden en de kans krijgen om hun leren in eigen handen te nemen.

 

“Leren Leren” wordt voor alle eerstejaars vrijblijvend aangeboden als een apart pakketje maar is daarnaast natuurlijk geïntegreerd in alle vakken. Leren leren is zowel de zaak van elke leerkracht als van elke leerling. Alle leerkrachten van de middenschool proberen samen duidelijke afspraken te maken met hun leerlingen rond praktische zaken. De leerlingen hebben nu immers verschillende leerkrachten terwijl in de basisschool slechts één meester of één juffrouw in de klas staat. Dit maakt het er voor hen niet gemakkelijker op. De bladzijde 0 van heel wat vakken is dan ook bereikbaar op Smartschool.

 

Extra-studiebegeleiding wordt eventueel via de leerlingbegeleiding en/of het CLB aangeboden.

 

Studietips staan ook op de Sjib-express bladwijzers.

 

EEN STAP DICHTER BIJ DE BASISSCHOOL...

We werken via de werkgroep eerste graad van de SG samen met de basisscholen uit onze regio om de soms moeilijke overgang tussen BaO en SO wat te vergemakkelijken. Deze dialoog met het basisonderwijs is belangrijk voor ons maar vooral voor onze leerlingen. Als wij weten hoe de onderwijzers in het basisonderwijs werken dan kunnen wij ons onderwijs beter aanpassen aan de leerlingen die in onze school in het eerste jaar instappen.

 

BEGELEID ZELFSTANDIG LEREN

Ook wat begeleid zelfstandig leren betreft kunnen wij veel van de basisscholen leren. In het basisonderwijs werkt men immers al verschillende jaren met hoekenwerk, contractwerk, enz. Deze ideeën proberen we stilaan te integreren in onze lessen. Een aantal leerkrachten experimenteert hiermee. De leraar wordt een “leercoach”.

 

DE KLASTITULARIS

De leerlingen worden in de eerste plaats opgevangen door hun klastitularis. Vooral in de eerste graad is de rol van de titularis heel belangrijk. De titularis houdt zich bezig met alle leerlingen in haar/zijn klas, neemt contact op met de ouders indien nodig, probeert problemen in de klas op te lossen.

 

LEERLINGENPARTICIPATIE

Leerlingen voelen zich goed op onze school. Er is een goed werkende leerlingenraad (de BOEM!), er zijn de geëngageerde MOS-leden en er zijn de leuke middagactiviteiten.

 

LEERLINGBEGELEIDING

 

LEERSTOORNISSEN

 

HET CLB

 

DE OUDERS

 

"DE LEERKRACHTEN EN DIRECTIE VAN SJIB STAAN KLAAR VOOR JOU!"

>