"SAMEN JEZELF ZIJN IN BETEKOM!"

VISIE OP ZORG (middenschool en bovenbouw)

 

Maximale ontplooiingskansen

De school streeft ernaar om zoveel mogelijke ontplooiingskansen te bieden aan elke leerling. Niet de maximale score is ons streefdoel, maar wel de gerealiseerde vooruitgang. Deze vooruitgang beogen we voor elke leerling op het vlak van het leren leren, het leren kiezen en het leren leven.

 

Zorg op verschillende niveaus

Aan de basis proberen we zoveel mogelijk te doen voor alle leerlingen. Dit gebeurt dagdagelijks in de gewone school- en klaswerking. Pas wanneer deze basis onvoldoende blijkt te zijn in de begeleiding van de leerling kiezen we voor extra ondersteuning. Alles gebeurt steeds in overleg met alle partners. Deze partners zijn de school, de ouders, de leerling, het CLB1 en eventueel externe begeleiders.

Handelingsgericht2 werken

We werken aan maximale ontplooiingskansen door gebruik te maken van de principes van het handelingsgericht werken: We kijken naar de positieve aspecten van de leerling. We zoeken naar wat er wel werkt. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid op in de begeleiding van de leerling. We gaan positief in dialoog met de leerling en we communiceren helder en transparant met alle betrokkenen.

 

Ondersteuning vanuit de onderwijsbehoefte3 van de leerling

Wat heeft de leerling nodig? Op deze vraag zoeken we een antwoord. Daaruit volgen tips voor het handelen van elke dag. We voeren uit wat realistisch mogelijk is in de situatie waarin het kind zich bevindt. Een attest van een leerstoornis en dergelijke kan meer info geven over de onderwijsbehoefte van een leerling, maar is niet strikt noodzakelijk. We gaan voor elk kind op zoek naar de onderwijsbehoefte en de oorzaak van moeilijkheden. Dit alles met het oog op maximale ontplooiingskansen voor de leerling. De ondersteuning kan ook te allen tijde worden uitgebreid en afgebouwd. We streven naar een goed evenwicht tussen zorg en zelfstandigheid van de leerling. maximale ontwikkeling houdt immers ook in dat er gestreefd wordt naar optimale zelfstandigheid.

 

De leerkracht doet ertoe

Veel zorg gebeurt in de klas, door elke individuele leerkracht. Goed lesgeven is zorgen voor alle leerlingen. De leerkracht doet er dus toe. Hij/zij is een professional zowel didactisch als pedagogisch. Ze worden in die taken ondersteund door de directie, leerlingenbegeleiding, CLB en nascholing.

 

De klassenraad doet ertoe

De leraar is deel van de klassenraad. De klassenraad verzamelt alle relevante gegevens van de leerling voor het opmaken van een handelingsplan. De klassenraad bepaalt, samen met de andere partners in de begeleiding van de leerling, het gepaste zorgniveau. In het handelingsplan worden realistische maatregelen vastgelegd en deze worden nadien geƫvalueerd en indien nodig bijgestuurd. De klassenraad is het belangrijkste orgaan in de begeleiding van leerlingen. De klassenraad heeft een grote verantwoordelijkheid. Zij worden hierbij ondersteund door directie, leerlingenbegeleiding en CLB.

 

De ouder doet ertoe

Het samenwerken gebeurt niet enkel op school tussen leraren, directie, leerlingbegeleiders en CLB. Ook partners vanbuiten de school worden betrokken in het werken aan de optimale ontplooiingskansen. Daarin is een ouder een belangrijke partner. De ouder is een expert betreffende het kind. Ze weten vaak als geen ander wat wel en wat niet werkt voor het kind.

 

Oog voor redelijkheid

De zorg voor leerlingen is intensief en vraagt veel van alle betrokkenen. Daarom is samenwerking en ondersteuning van groot belang. Alle partners in de zorg voor leerlingen dienen hun verantwoordelijkheid op te kunnen nemen. Daarom moeten de maatregelen voor alle partijen redelijk zijn en blijven. Deze maatregelen worden genoteerd in het handelingsplan. De redelijkheid van de maatregelen moet ook steeds beoordeeld worden. Als de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling omdat de nodige zorgmaatregelen niet redelijk zijn, dan moet er nagedacht worden over een andere oplossing. De redelijkheid wordt steeds bepaald in overleg met alle partners (ouders, school, CLB, externen).

 

 

 

1 CLB: Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB van onze school = CLB Aarschot)

2 Handelingsgericht: acties die gericht zijn op het handelen. Handelingsgericht werken: we zoeken niet naar de oorzaak van een probleem, maar wel naar een aanpak die werkt. Om die aanpak te vinden moet er soms onderzoek gevoerd worden.

3 Onderwijsbehoefte: wat een leerling nodig heeft om te kunnen leren (kan gaan over extra bijles, een andere studiekeuze, een aanpassing aan het materiaal, enz...).

"DE LEERKRACHTEN EN DIRECTIE VAN SJIB STAAN KLAAR VOOR JOU!"

>